Przedszkole definicja

przedszkole definicja i informacje

W rozumieniu polskiego prawa przedszkole jest instytucją, do której mogą uczęszczać dzieci po ukończeniu trzeciego roku życia, choć w niektórych przypadkach wiek ten ulega obniżeniu do 2,5 roku. Edukacja w przedszkolu trwa przy tym aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Co jeszcze należy wiedzieć na jego temat?

 

Przedszkole definicja i jego historia 

Przedszkole jest instytucją stosunkowo nową. Jej korzeni należy szukać przy tym w osiemnastowiecznej Francji, w której rozwijały się wówczas tak zwane ochronki. Były one przeznaczone przede wszystkim dla najbiedniejszych dzieci, ochronniki często były przy tym powiązane z parafiami dbając tak o opiekę i bezpieczeństwo, jak i edukację religijną najmłodszych.

W dziewiętnastym wieku w Europie zaczęły z kolei powstawać tak zwane ogródki dziecięce. Ich twórcy i naśladowcy wyraźnie akcentowali misję edukacyjna placówek tego typu zwracając uwagę na to, że dzieci powinny być we wspomnianych ogródkach pielęgnowane tak, jak rośliny są pielęgnowane przez ogrodnika.

W Polsce dla historii przedszkoli ważny jest przede wszystkim rok 1836, właśnie wtedy bowiem pierwsza placówka tego typu została założona w Warszawie. O upowszechnieniu wychowania przedszkolnego możemy jednak mówić przede wszystkim w odniesieniu do Polski międzywojennej. Po roku 1945 w przepisach krajowego prawa wyraźnie zaakcentowano z kolei, że obowiązek tworzenia przedszkoli spoczywa na państwie i samorządach. Niepubliczne placówki przedszkolne, nawet, jeśli nie były rozwiązywane, trafiały pod ścisła kontrolę państwa.

 

Przedszkola – współczesny stan prawny

Współcześnie Prawo oświatowe mówi o tym, że w Polsce uczęszczanie do przedszkola nie jest obowiązkowe. W przepisach pojawia się jednak zastrzeżenie odnoszące się do dzieci pięcio- i sześcioletnich przypominające, że muszą one odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Uchwalona została też tak zwana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która opisuje, jak przedszkole ma wspomagać rozwój i edukację uczęszczających do niego dzieci.

 

Rodzaje przedszkoli

Warto pamiętać o tym, że przedszkole państwowe nie jest dziś jedynym, do którego można posłać dziecko. Istnieją także inne przedszkola definicja których różni się od tej dotyczącej przedszkola państwowego przede wszystkim wówczas, gdy przedmiotem analizy są koszty związane z jego finansowaniem.

Przedszkola prywatne są tworzone nie przez samorządy, ale przez osoby fizyczne lub organizacje. Jeśli jednak chcą funkcjonować pod taką nazwą, muszą spełniać wymogi określone przez Prawo oświatowe, te zaś są określane jako dość surowe. Same przedszkola prywatne także nie stanowią monolitu. Mówiąc o nich często zwracamy uwagę na szczególny profil tego rodzaju placówek, mamy więc do czynienia choćby z przedszkolami językowymi, sportowymi oraz artystycznymi.

Osobną grupę stanowią przedszkola „edukacji alternatywnej”. Te realizują (poza określonymi w podstawie programowej) specjalne programy edukacyjne, w związku z czym zatrudnienie znajduje w nich jedynie specjalnie wykształcona kadra. 

 

Przedszkola profilowane

Przedszkola językowe

Przedszkola sportowe

Przedszkola artystyczne

Przedszkola ekologiczne, wegetariańskie

Przedszkola wyznaniowe (religijne)

Przedszkola Montessori

Przedszkola waldorfskie (steinerowskie)