ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU PRZEDSZKOLE.PL


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym Przedszkole.pl, zasady korzystania z Usług świadczonych przez Operatora w ramach Umowy.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Operator przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje

1. Operator – AVANO Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000375198, NIP 7010277497, REGON 142757807, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych.

2. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym Przedszkole.pl prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Operatora, na podstawie postanowień Regulaminu.

4. Usługa – udostępnienie Użytkownikom platformy internetowej w modelu SaaS (Software as a Service) służącej do zarządzania przedszkolami.

5. Zablokowanie Usługi – brak możliwości korzystania z Usługi świadczonej przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w Serwisie,

7. Konto – panel Użytkownika, dzięki któremu będzie mógł korzystać z Serwisu.

8. Aktywacja Konta – czynność dokonywana przez Użytkownika po dokonaniu Rejestracji polegająca na jej potwierdzeniu poprzez link aktywacyjny wysłany przez Operatora na adres e-mail Użytkownika.

9. Zablokowanie Konta – brak możliwości dokonania logowania do Konta przez Użytkownika wraz z Zablokowaniem Usługi.

10.Login – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Serwisie.

11. Hasło – ciąg przynajmniej 12 znaków określony przez Użytkownika i do niego przypisany, wymaganych do zalogowania się do Konta w Serwisie.

12. Abonament – wybrany przez Użytkownika plan abonamentowy na korzystanie z Usług.

13. Okres Testowy – trzymiesięczny okres działania Konta, za który Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania Opłaty.

14. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.

15. Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej

16. Opłata Abonamentowa – opłata za Okres Rozliczeniowy z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej cenniku,

17. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie Usług drogą elektroniczną w momencie dokonania Rejestracji i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

18. Regulamin – niniejszy dokument.


§ 3

Warunki świadczenia Usługi

1. Na zasadach określonych w Regulaminie, Operator prowadzi platformę internetową w modelu Software as a Service w celu świadczenia Usług.

2. Operator w ramach Serwisu może udostępnić Użytkownikom Abonamenty szczegółowo opisane na stronie https://przedszkole.pl/cennik.

3. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w Okresie Testowym, Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej wersji Usługi z ograniczoną z możliwością przechowywania danych maksymalnie do 2 GB.

4. Po wykorzystaniu przez Użytkownika Okresu Testowego, Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z korzystania z Usług lub wykupienia jednego z proponowanych przez Operatora Abonamentów.

5. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają jedynie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji i Aktywacji konta.

6. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.

7. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania w celu korzystania z Serwisu: a. podłączenie do sieci Internet, b. zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Opera)

8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.

9. Korzystanie z Usług przez Użytkowników może się odbywać na żądanie, poprzez przeglądarkę internetową po dokonaniu logowania na Konto Użytkownika.


§ 4

Rejestracja

1. Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po dokonaniu Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu.

2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia danych w swoim Koncie.

3. Po Aktywacji Konta przez Użytkownika, uzyskuje on prawo do korzystania z Serwisu i Usług przez Okres Próbny. Po upływie Okresu Próbnego Umowa wygasa zaś Usług zostaje dezaktywowana, chyba że Użytkownik uiści Opłatę Abonamentową za jeden z dostępnych Abonamentów.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Operatora.

5. Dokonując Rejestracji oraz Aktywacji Konta Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Operatora Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, co prowadzi do skutku określonego w § 11 Regulaminu.


§ 5

Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 • a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • b. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
 • c. nieudostępniania loginu i hasła, o którym mowa w § 3 Regulaminu, osobom trzecim,
 • d. terminowego uiszczania Opłaty Abonamentowej po upływie Okresu Próbnego jeżeli Użytkownik zdecyduje się na kontynuowanie korzystania z Usług,
 • e. informowania Operatora o wszelkich usterkach Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo do:

 • a. nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 lit. a) oraz § 8 Regulaminu,
 • b. usunięcia Konta. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.

3. Użytkownik ma prawo do jednokrotnego skorzystania z Okresu Testowego Usługi dla danego podmiotu. W przypadku próby rezygnacji z Usługi przed upływem Okresu Testowego i ponownej próby założenia Konta na dane tego samego podmiotu, Operator ma prawo do odmowy skorzystania z Okresu Testowego.


§ 6

Prawa i Obowiązki Operatora

1. Operator zobowiązany jest:

 • a. do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 lit. a) oraz § 8 Regulaminu.
 • b. do naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi w terminie 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości jej usunięcia w tym terminie, do poinformowania o tym Użytkownika i wyznaczeniu nowego terminu nie przekraczającego kolejnych 7 dni roboczych,

2. Operator ma prawo do:

 • a. Przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 4 godziny Użytkownik ma prawo do przedłużenia Okresu Abonamentowego o czas trwania tej przerwy.
 • b. Wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,
 • c. Zablokowania Konta do Usługi Użytkownikom, których Konto zostało użyte do działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • d. Zablokowania Konta lub Zablokowania Usługi w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub działania na szkodę Operatora.


§ 7

Odpowiedzialność Operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika podjęte w oparciu o wyniki uzyskane w ramach korzystania z Usług.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wynik finansowy działalności Użytkownika opartej o wyniki uzyskane w ramach korzystania z Usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu i Usługi.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu i Usług.


§ 8

Siła wyższa

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników powstałe w wyniku działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia, których nie dało się przewidzieć lub, którym skutkom nie dało się zapobiec w tym działaniom hakerskim podmiotów zewnętrznych.


§ 9

Opłaty

1. Z wyjątkiem Okresu Próbnego korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora jest odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wysokość Opłat Abonamentowych określa cennik znajdujący się pod adresem: https:// przedszkole.pl/cennik.

3. Opłata Abonamentowa za Abonament określony w § 3 Regulaminu jest zależna od wyboru klienta.

4. W przypadku gdy żaden z Abonamentów określonych w § 3 ust. 5 Regulaminu nie odpowiada potrzebom Użytkownika, Operator umożliwia wykupienie dopasowanego do potrzeb Użytkownika abonamentu indywidualnego po podpisaniu oddzielnej umowy. W takim wypadku opłata jest każdorazowo wyliczana dla każdego Użytkownika indywidualnie.

5. Opłata Abonamentowa podana w Cenniku jest kwotą netto.

6. Opłaty Abonamentowe uiszczane są na konto Operatora za pośrednictwem systemu płatności online: Tpay lub Paybynet.

7. W przypadku braku dokonania Opłaty Abonamentowej za nadchodzący Okres Rozliczeniowy Operator zablokuje Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług.


§ 10

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies znajdującej się pod adresem: https://przedszkole.pl/polityka.


§ 11

Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia tj. od momentu Rejestracji.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 427 ze zm.) Operator informuje Użytkownika, iż Użytkownik będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli spełnianie świadczenia (Usługi) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.


§ 12

Rozwiązywanie sporów

1. W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.

2. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Operator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Strony pozwanej.

3. W przypadku sporów z udziałem konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu, konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.


§ 13

Dane kontaktowe Operatora

Dane kontaktowe Operatora: Podane są na stronie: https://przedszkole.pl/kontakt

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 roku.

2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od i poinformowania o tym fakcie Użytkowników drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.